دربارهء من

بنام خداوند بخشندهء مهربان

نام و نام خانوادگي: مهوش اسدي خمامي متولد ايران و ايراني اصل/ مقیم خارج.
عضو مرکز الدراسات المصطلحیه/ دانشکده ادبیات فاس سابقا
– عضو جمعیه الدراسات الشرقیه دانشکده ادبیات رباط از سال 1995.
عضو کلوب محیط زیست شهر فاس و برنده جائزه آن در سال 2009.
دکترای مطالعات ایرانشناسی خاورشناسی/ فرانسه
-استاد قراردادي زبان فارسي دانشگاههای مغربی در سالهای تحصيلي 1982 – 2000 ميلادي.
دپیلم دراسات عليا در ادبيات عصر عباسي(سلجوقی) ایضا از دانشگاه محمد بن عبدالله فاس 1998
دیپلم دراسات معمقه در زبان و ادبیات عرب از دانشگاه محمد بن عبدالله1993/ بشهر فاس المغرب.
دیپلم تربيت دبيري از دانشسرايعالي تهران در سال 1343 شمسي.
دبير دبيرستانهاي تهران(1344 – 1345).
ليسانسيهء زبان و ادبيات فارسي از دانشگاهء تهران در سال 1342شمسي//
دیپلمه ادبی دبیرستانهای فرهنگ گیلان .
پايان نامه ها و پژوهشها:
1 – تحقيق ادبی كتاب “مخزن الأسرار” نظامي گنجوي با تحويل حكايات آن به نثر فارسي/ پايان نامه ليسانس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاهء طهران/ 1342 شمسي// 2– رساله “بابك الخرمي في المصادر الفارسية” پژوهشي بزبان عربي در ادبيات عصر عباسي در سال 1974میلادی// 3 – ترجمهء عربي قسم عروض از كتاب “المعجم في معايير أشعار العجم” پایان نامهء دراسات معمقه از دانشگاهء فاس در سال 1993 ميلادي// 4 – “الحكيم عمر الخيام النيسابوري و رباعياته” پايان نامه در تخصص ادبيات عصر عباسي از دانشكدهء ادبيات فاس در سال 1998 ميلادي/ آماده چاپ.// 5 – “الرؤية النقدية عند محمد بن قيس الرازي” مع ترجمة قسم القوافي من كتابه المعجم في معايير أشعار العجم/ پژوهشي بزبان عربی بر مبنای ترجمه و نقد.// 6 – «Maxzan ul Asrâr – Doctrine de Nezâmi du Gandjé»(مخزن الاسرار – دکترین نظامی گنجوی) پایان نامه در تخصص دکترای مطالعات مدیترانه ای شرقي که در مرحلهء انجام میباشد.
مقاله هاي ارائه شده در گردهماييها:
1 – “زبان سعدي و بهار در سرزمين مغرب”/ نخستين مجمع بين المللي استادان زبان فارسي در تهران/ دسامبر 1996 ميلادي.
2 – “التركيب و الاشتقاق عاملان أساسيان لتعايش اللغات”/ ميزگرد “اللغات و الحضارات الشرقية” دانشگاهء محمد الخامس/ شهر مراكش/ ماي 1997ميلادي.
3 – “لفظ الأدب في المعاجم الفارسية”/ ميزگرد “اللغات الشرقية و تلاقح الحضارات”/ دانشگاهء محمد الخامس/ شهر مراكش/ ماي 1998./ منتشر شده در شمارهء خاص مجلهء دانشکده ادبیات رباط در سال 2006
4 – “در چگونگي تدريس فارسي در خارج”/ دومين گردهمايي استادان زبان و ادبيات فارسي/ تهران مارس1999.
5 – Le Quatrain entre Perse et Fez/ سمينار بين المللي “عمرخيام و جامي” / دانشگاه مارك بلوخ/ استرازبورك 2/ آوريل  1999 ميلادي/ مجلهء لقمان(ویژهء سمینار).
6 – “در سپيده دم رباعيات”/ كنگرهء بين المللي نهصدمين سال وفات حكيم عمر خيام نیشابوری/ سازمان يونسكو/ نيشايور ماي 2000.
7 – “خدای زبان فارسی نگهدار آنست”/ مقاله اى در محور توان معنوي زبان و ادبيات فارسي/ چهارمین گردهمایی استادان زبان و ادبیات فارسی/ تهران/ 2003
8 – « La traduction : une ouverture sur la doctrine de Nezâmi de Gandjé »
) ترجمه – مدخلی برای بحث از دکترین نظامی (/ سمینار بین المللی ترجمه در گفتگوی فرهنگها/ دانشگاهء مارک بلوخ/ استرازبورگ دو/ مارس 2004/ در دست چاپ
9 – «دل عالم»/ مقاله ای پذیرفته شده برای ارائه و چاپ/ سومین کنگرهء ایرانشناسی 1388.
10 – «نقش زن در مخزن الاسرار»/ بخشی از دکترین نظامی گنجوی/ ششمین همایش بین المللی استادان/ تهران 1387
آثاري ديگر در زمينهء ترجمه:
1 – کتاب “قواعد اللغة الفارسية” (دستور زبان فارسی)/ چاپ ایسیکو الرباط 2008.
2 – ترجمهء فارسي جزء اعظم كتاب”درر السمط في خبر السبط”/ تأليف ابن الأبار الأندلسي.آمادهء چاپ
4 – ترجمهء فارسي “رباعيات نساء فاس”/ تأليف محمد الفاسي/ آمادهء چاپ.
5 – ترجمهء فارسي “في الطفولة”/ تأليف دانشمند مغربي معاصر عبدالمجيد بنجلون/ نيازمند باز نويسي است.
6 – “نخب من آثار أدباء الفرس القدماء” مقرر تدريسم برای دانشجويان مغربي/ حاوی شرح و تحليل برگزيدهء شعر و نثر از: مخزن الأسرار نظامي گنجوی، گلستان سعدي ، غزليات حافظ شیرازی ، مثنوي مولانا…
7 – “نخب من آثار أدباء الفرس من المعاصرين” مقرر تدريسم در دانشگاه فاس/ حاوی شرح و تحليل قطعاتي از شعراي فارسي زبان (ايراني و افغاني و تاجيكي) سهراب سپهري ؛ قهار عاصي ؛ بازار صابر ؛ شفيعي كدكني و جواد محقق و برخي ديگر كه نياز به مراجعه دارد.
مقالات چاپ شده :
1 – “بعض المذكرات حول مخارج الحروف في الحضارة الإسلامية”/ ترجمهء يادداشتهاي دكتر خانلري/ المصباحية (سلسلة اللغة و الأدب)/ مجلهء دانشكدهء ادبيات سايس فاس/ عدد2/1996.
2 – “كتابة المقامة عند العرب”/ تعريب ﮔفتار استاد بهار در سبكشناسي/ مكناسه(مجلهء دانشكدهء ادبيات ) شهر مكناس/ عدد 6.
3 – “رد على ابن درستويه”/ تعريب فصلي از كتاب المعجم في معايير أشعار العجم/ مكناسه(مجلهء دانشكدهء ادبيات مكناس)/ عدد10.
4 – “سفرنامه” (يادداشتهاى سفرم بتهران/ نامهء پارسي/ سال سوّم/ شمارهء چهارم.
5 – “الرؤية النقدية لملك الشعراء بهار في كتاب گلستان”/ ترجمهء نقد بهار بر گلستان سعدي/ سبکشناسی/ تهران
6 – “فاطمة رمز للنساء المسلمات” مدخلي بزبان عربي در اهميت نام فاطمه، و برخی شخصيتهاي تاریخی زناني فاطمه نام/ گفتار در مرکز فرهنگی اسپانیا/ فاس.
7 – “موازنة بين حافظ عارف و ابن عربي شاعر”/ ترجمهء عربی مقاله اي از استاد معصومی همدانی.
8 – “بداية الأدب الفارسي” ترجمهء بخشي از کتاب تاريخ ادبيات در ایران/ تأليف دكتر ذبيح الله صفا.
9 – مُشك شعر مولانا)/ شرح و تحليل غزلي از ديوان شمس/ مجلهء گیلان ما/ بهار 1386. این مقاله بنا بدعوت گروه فکر و فلسفه بنیاد فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در پاییز 1385 در مقر بنیاد روخوانی شد.
10 – Parfume du Musc/(بفرانسه) در شرح افکار مولانا جلال الدین بلخی/ مجله عوارف/ طنجه 2007.
11 – رونويسي و جمع آوري اجزاء كتاب “خلع النعلين و اقتباس النور من موضع القدمين” لابن قسي المغربي/ تحقيق ايرانشناس مغربي عبداللطيف السعداني استاد اسبق زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ اسلامی در دانشگاههای مغربی.
11 – “نظري بر خلع النعلين تأليفي كه نور نديد”/ نقدي بزبان فارسي بر تحقيق استاد مرحوم دکتر عبداللطیف السعداني/ ؟
– نیز بنگرید:
http://ww.mahvas​hassadi.co​m
http://www​.irannavz.​com

مهوش اسدي خمامي

Share Your Thoughts