دل عالم

اگر دیدی مغناطیسی آهن را بخود جذب نمیکند، خاصیت آنرا انکار مکن بلکه توجهت را ببحث از چگونگی و چرایی آن معطوف بدار! تا حقیقت بر تو آشکار گردد». فقره ایست از رای دانشمند ایرانی امام زکریا القزوینی(600 – 682)، که در مقدمهء کتاب خود آورده است. در فهرست نظریات او دربارهء هستی، از جغرافیای […]