در شناخت دل

در ادبیات فارسی پنجرههای فکری زیاد داریم که با ساختاری از عرفان عمیق نموداری از باغهایی بخرمی رویا و به ایده الی همچون بهشت مینماید ،که بهتر از همه باغها و حدائق روی زمین است ، یکی از این باغهای  فکر از آن  حکیم نظامی گنجوی است ،که از پنجرهء نخستین اثر وی – مخزن الاسرار بآن […]