گویشها و چالشهای کاربردی آن

کارشناسان زبان و ادب فارسی زمان ما و دانش آموختگان تاریخ ادبیات ایرانزمین به یاد میاورند که نخستین شاعر مدیحه سرای فارسی محمد بن وصیف مخلد سگزی بود که یعقوب لیث را مدح گفت. در مدح وی واژه ایست که عنوانی برای همایش حاضر شده است. از قصیده ء مدحیهء محمد بن وصیف سگزی تنها […]

رسم گل کوبی

مولوی گوید: خدایگان جمال و خلاصهء خوبی – بباغ عقل در آمد برسم گًل کوبی “کل کوبی بالضم سبزی باشد که در اول بهار کنند و آنچنان بود که مقدم بر جمیع گلها گل زرد بشکفد و مردم در باغها رفته و جشن کنند و در حوض و جوی آب ریزند”. (فرهنگ رشیدی/ ج2/ ص […]