شعر در تنسیق اعداد

 

از حکیم نظامی  گنجوی

ده بار  ز  نُه سپهر  و از  هشت  بهشت – هفت اخترم از شش جهت این نامه  نوشت

کز پنج حواس و چهار ارکان و سه روح – ایزد به دو عالم چو تو یک بت نه سرشت

تنسیق الاعداد چیست؟

Share Your Thoughts