صنعت تضاد یا تکافو

صنعت تضاد یا تکافؤ از صنایع یا فنون ادبی دیگر است ، و شرح آن خواهد آمد اما مثال آن در این بیت حافظ مییابیم که عقل را با عشق و شبنم را با دریا تضاد آورده است:

قیاس کردم تأثیر عقل در رهء عشق – چو شبنمی است که در بحر میکشد رقمی

Share Your Thoughts