– واژههای فارسی در لهجهء فاسی

دیباچه

واژههای فارسی در لهجهء فاسی

رابطهء فرهنگی میان ملتهای عرب زبان و ایرانیان امریست شناخته شده به ویژه با همسایه های غرب ایران همچون لبنان و سوریه و عراق و کشورهای حاشیهء خلیج فارس بدور از هر تنش و جدال همچون نسیم بهاری است، و  استادان زبان و ادبیات تطبیقی را مؤلفات و مقالات متعددی در دو زبان عربی و فارسی است که بیشتر آن در دسترس همگان میباشد. أما کمتر کسانی به اهمیت و تأثیر زبان فارسی در مغرب الاقصی توجه نموده اند. مغرب الاقصی در زمانی نه چندان دور به مملکت عظیمی در شمال افریقیا اطلاق میشد، پس از زدایش تدریجی غبار استعمار به سه کشور لیبی و تونس و جزایر اطلاق گردید، و بتدریج مغرب الاقصی نامی برای غربی ترین کشوری شد که هنوز بسیاری از ایرانیان آنرا مراکش مینامند  مراکش در جغرافیای قاره ای امروز نام شهری در جنوب کشور مغربست که در اواخر قرن سوم بنا شده است ، اما نخستین شهر مغرب شهر فاس است که از تاریخ آن دوازده قرن میگذرد، یعنی تاریخی همچون جایگیری زبان فارسی اسلامی یا زبانی که الفبای آن با خط عربی نگاشته و نوشته میشود و زبان ایرانیان را با این تمازج لطافتی و زیبایی ویژه بخشیده است، این خلاصه مقال را میتوان به معلوماتی دیگری که مفید فایده همگان گردد مفصل نمود اما واژههای فارسی در لهجهء فاسی مقاله گونه ایست ادبی و بیانگر رابطه فرهنگی فارسی زبانان با عرب زبانان مغرب در تاریخ این کشور میباشد. یادداشتهایی لغوی ادبی فرهنگی را که در سالهای پیش از 2000 میلادی به دو زبان عربی و فارسی گردآورده بودم، که با  بارگزاری آن در آیینهء واژه همچون هدیه ای نوروزی برای  پژوهشگران جوان هر دو زبان  گردد، و آنان را با نکات دیگری در میدان ادبیات مقارن و زبانشناسی تطبیقی آشنا نماید

مهوش اسدی خمامی

نوروز سال 1391 هجری شمسی