10 – رفتن بمدرسه

زنگ در زده شد، ودر باز شد، و صدایی متین میگوید: صبح بخیر خانم من! آیا بچه ای که بسن مدرسه رسیده، و هنوز مدرسه نرفته باشد ندارید؟ آیا مریض نیست؟ نه آقای پاسبان! کاملا سالم است. آیا پدرش هست که با او صحبت کنم؟ رفته سر کارش. خانم من پس خبرش بدهید که فردا […]