10 – مدرسه رفتن، در کودکیم

زنگ در زده شد، و در باز شد، و صدایی متین میگوید: صبح بخیر خانم من! آیا بچه ای که بسن مدرسه رسیده، و هنوز مدرسه نرفته باشد ندارید؟ آیا مریض نیست؟ نه آقای پاسبان ، کاملا سالم است. آیا پدرش هست که با او صحبت کنم؟ رفته سرکارش. خانم من پس خبرش بدهید که […]