مشک شعر

بوي مشكي در جهان افكنده اي – مشك را در لا مكان افكنده اي زبان فارسي از فرهنگ و هنر اهل آن تفكيك ناپذير ميباشد، و قابليت هم آهنگي اين زبان با مفاهيم عالي عرفاني امري نيست كه از نظر فرهيختگان و دانش پژوهان پنهان باشد. در زبان فارسي كششي است كه آشنايان بآن را […]