گردش رباعی بین فارس و فاس

بنام خداوند بخشندهء مهربان مشهور است كه ابوالعتاهية1– شاعر بزرگ عرب – ميگفت: «أنا أكبر من العروض »2.(من بزرگتر از دانش عروض هستم). اين گفتهء شاعر انسان را از سبات انديشه هايش بدر ميآورد، تا جوشش شاعري را در بيان غوغاي درون دريابد، كه چگونه قالب عروضي شعر و قافيه را در هم ميشكند ،و […]

گردش رباعی بین فارس و فاس

غوغای درون شاعري را از ابیات وی دريابد،كه چگونه قالب عروضي شعر و قافيه را در هم ميشكند، و آنْ منِِِ شاعر را ببيند كه بسانِ ابريْ برون از هر حد و مرزي ؛ به آسمان خيال اوج میگیرد،و بسوي افق فرهنگها موج خيز ميشود،…

سفرهای حکیم عمر خیام

بنام خداوند بخشندهء مهربان “روكس بن زائد عزيزي” گفت: «خيام شوق سفر داشت، و با سفرها سليقه اش صفا مييافت، و ادراكش خالص ميگرديد؛ زيرا مسافرت نفس را فراغت خاطر و گشاده رويي ميبخشد».i “احمد صراف” گفت: «خيام بدو نوع مسافرت مبادرت نموده است ؛ نخستين در ايران زمين، و آن چنانچه پيداست از سفرهايي […]

– در سپیده دمِ رباعیات

ديباچه: تصاويري از بناي آرامگاهء حكيم نیشابور نظرم را بخود گرفت. هندسهء زيباي آن با كاشيهاي فيروزهء گون ؛ سياهپوشان نستعليق رباعي را شكوهي حزين مي بخشيد، و زمزمهء حکیم عمرخيام از پردهء زمانه بگوش هوش ميرسانيد: از قعر گل سياه تا اوج زحل كردم همه مشكلات گيتي را حل بيرون جستم ز بند هر […]

– رباعيات گنبد عمرخيام

بنام خداوند بخشندهء مهربان ابن رشيق الأندلسي در كتاب خود سخني از ” عبد الصمد بن المعذل”(24هجري ) را در شناسايي شعر آورده است ؛ بر اينكه: «الشعر كلّه في ثلاث لفظات، و ليس كلّ إنسان يحسن تأليفها، فإذا مدحتَ ؛ قلت: أنتَ، و إذا هجوتَ ؛ قلتَ: لستَ، و إذا رثيتَ ؛ قلتَ: كنتَ»1. […]