اکتاگاوا- ریو نوسکه(نویسنده ژاپنی)Oktagawa – Ryùnosake و داستان آش

کودکی او : نام کوچکش “ریونوسکه” بود، ریونوسکه در اول مارس 1892 در توکیو بدنیا آمد. خیابان کیو واشی ایروهیتوyàbashi – Irrehucho محل اقامتش مسکن خارجیان بود، که بصورت مدرنترین خیابانهای توکیو درآمده بود( کیوباشی ایریهیتو بمعنی مدرن است) (م) و پدرش در منزل شیرفروشی داشت. تولدش در وقت اژدها(Dragan) یعنی درحدود ساعت هشت بود، ( […]

“در کودکیم” – دیباچه

اگرهم چیزی از افلاک و برجها و طالع ستارگان میدانستم در آگاهی از سعد یا نحس بودن روز تولدم بدردم نمیخورد، من نه تنها این چیزها را بلد نیستم، که هیچ – بلکه روز تولدم را هم نمیدانم، در این بابت از کسی دلگیر نیستم، زیرا این بی اطلاعی با ابهامی که از یادآوری روزهای […]

3 – خانهء تازه ؛ درکودکیم

خانهء تازه مان که به آن منتقل شدیم – برعکس قبلی داراي اطاقهاي کوچک و اثاثیهء تازه بود، و جلویش باغ کوچک منظمی قرار گرفته بود، وچیزیکه باعث ترس و بیم باشد؛ درآن وجود نداشت. باین علت به آن انس گرفتم، و درآن خود را از آن خانهء اسرارآمیز و قدیمي آزاد یافتم. این خانهء جدید […]

قهوه جوش

سال گذشته با دو همکار کارگاهیم “اریگو کوئیک” و “پدرینو برگنیولی” دعوت شده بودم تا چند روزیی را در ملکی شخصی در وسط نورماندی بگذرانیم. هوا که وقت بیرون شدن ما نوید میداد که عالی باشد، ناگهان عوض شد، و آنقدر باران بارید که جادهء پوک و توخالی و پر حفره یی که بر آن […]

سرنوشت پیري

       – صبح هنگامیکه بیدار شدم از  (عظامی = ostéologique ) دانستم که هوا خوب خواهد بود، و روزی مناسب برای گردش خواهد بود. و پس از بیرون رفتن پسرم و همسرش برای کار و رفتن دو نوه ام به مدرسه، چیزهایی را در کیسه ای جا دادم، و نامه ای نوشته و بروی […]