اثير فلسفهء اسلامي

بنام خداوند بخشندهء مهربان  اثير فلسفهء اسلامي…    گفته ميشود جرأت در بحث ضروريست، وليكن در بحث تصوف بايد از معرفتي وافي برخوردار بود ؛ تا با يقين کامل امور را بنا بر فهم و ذوق دريافت.   مقاله ” اثير فلسفهء اسلامي ميان ابن رشد و ابن قسي” بيانگر استنباطي است، كه نگارنده پس […]

گردش رباعی بین فارس و فاس

بنام خداوند بخشندهء مهربان مشهور است كه ابوالعتاهية1– شاعر بزرگ عرب – ميگفت: «أنا أكبر من العروض »2.(من بزرگتر از دانش عروض هستم). اين گفتهء شاعر انسان را از سبات انديشه هايش بدر ميآورد، تا جوشش شاعري را در بيان غوغاي درون دريابد، كه چگونه قالب عروضي شعر و قافيه را در هم ميشكند ،و […]

باغ خودرو

– خُروسِ خانهء هَمْسايه مِيخَوْانْدْ، – و بارَانِ سَحرْگاهَانِ اِسْفَند – فُرو مي ريخْت از اَبري شِتابان. *** – گُرِيْزَانْ اَبْرها بَرْ آبيِ صُبح؛ – چنانْ چون قاصَدَك بَرْ كاسِنيْ زارْ – رَوَانْ بُودَنْد زيْ كُوه و بِيابانْ. *** – وَ مَن دَرْ اوجِ آنْ لحظهْ خُداييْ – دَرْ آنْ اَنْدِيشه و آنْ بِيْشه بُودَم […]

مقامه ای از لسان الدین الخطیب

ديباچه: «عالَمِ دين و عالَمِ هنر عالَمِ خطابست»1. شرح عبارت مذکور دربارهء “عالَمِ دين” بر عهدهء دانشمندان و عالمان دین است.أمّا تطبيق “عالَمِ خطاب” بر “عالَمِ هنر” آسان مينمايد، زیراکه عالَمِ هنر عالَميست محسوس و گوناگون. در زبان شيرين فارسي با ثروت واژگاني آن و وسعت دامنهء واژه سازي در آن ميتوان براي مركب إضافي […]

مشک شعر

بوي مشكي در جهان افكنده اي – مشك را در لا مكان افكنده اي زبان فارسي از فرهنگ و هنر اهل آن تفكيك ناپذير ميباشد، و قابليت هم آهنگي اين زبان با مفاهيم عالي عرفاني امري نيست كه از نظر فرهيختگان و دانش پژوهان پنهان باشد. در زبان فارسي كششي است كه آشنايان بآن را […]