مقامه ای از لسان الدین الخطیب

ديباچه: «عالَمِ دين و عالَمِ هنر عالَمِ خطابست»1. شرح عبارت مذکور دربارهء “عالَمِ دين” بر عهدهء دانشمندان و عالمان دین است.أمّا تطبيق “عالَمِ خطاب” بر “عالَمِ هنر” آسان مينمايد، زیراکه عالَمِ هنر عالَميست محسوس و گوناگون. در زبان شيرين فارسي با ثروت واژگاني آن و وسعت دامنهء واژه سازي در آن ميتوان براي مركب إضافي […]

صنعت تضاد یا تکافو

صنعت تضاد یا تکافؤ از صنایع یا فنون ادبی دیگر است ، و شرح آن خواهد آمد اما مثال آن در این بیت حافظ مییابیم که عقل را با عشق و شبنم را با دریا تضاد آورده است: قیاس کردم تأثیر عقل در رهء عشق – چو شبنمی است که در بحر میکشد رقمی

شعر در تنسیق اعداد

  از حکیم نظامی  گنجوی ده بار  ز  نُه سپهر  و از  هشت  بهشت – هفت اخترم از شش جهت این نامه  نوشت کز پنج حواس و چهار ارکان و سه روح – ایزد به دو عالم چو تو یک بت نه سرشت تنسیق الاعداد چیست؟

لغت معنی

منظور همان فرهنگ است که در عهدی نه قدیم آنوقتی که فارسی هنوز تنها زبان کاربردی ایرانیان بود، دانش آموزان دفتری کوچک باین نام داشتند، که هر صفحهء آن دو ستون داشت. بر بالای ستون راست “لغت”، و بر بالای ستون چپ “معنی” نوشته میشد. دانش آموزان واژههایی را که معنایش را نمیدانستند؛ در ستون […]