باغ خودرو

– خُروسِ خانهء هَمْسايه مِيخَوْانْدْ، – و بارَانِ سَحرْگاهَانِ اِسْفَند – فُرو مي ريخْت از اَبري شِتابان. *** – گُرِيْزَانْ اَبْرها بَرْ آبيِ صُبح؛ – چنانْ چون قاصَدَك بَرْ كاسِنيْ زارْ – رَوَانْ بُودَنْد زيْ كُوه و بِيابانْ. *** – وَ مَن دَرْ اوجِ آنْ لحظهْ خُداييْ – دَرْ آنْ اَنْدِيشه و آنْ بِيْشه بُودَم […]

بلبل

“بُـلْبـُلْ” – جُويـبارِ خُـرْدْ – از دَرُونِ باغْ بَـرْ ميـشُدْ(1) ، – سِـيبِ سُـرخِ كُوچكِـي از باغِ بـَسْتـه، – رَنگ ميـپرداخْتْ(2)، – رَمْـزْ واميــكَرْدْ(3)، – بُلْبُلِـي اَزْ دورْ دَسْتـان، – خَسْتـه خَسْتـه، – ياسِمَنْـها را صِـدا ميـكَرْدْ(4) ——- تعريب القطعة: “الـبلبل” (1) – كانت الساقية الرقيقة تصعد من الحقل، (2) – و كانت تفاحة صغيرة […]

میراث پدر

مجموعهء حاضراز جمله برگزیدههایی از شعر فارسی معاصر با ترجمهء عربی آنست، که جهت آشنایی دانشجویان عرب زبان با ادبیات فارسی گردآوری شده بود، و میتواند برای دانشجویان فارسی زبان در رشتهء ادبیات عرب نیز قابل استفاده باشد. واژه توفیق همگان را آرزومندست