مقبلی از کتم عدم

مقالت اول در آفرینش آدم: در این تحقیق قصد داریم موارد کاربردی نام آدم را در مخزن الاسرار استخراج نموده، و با تحقیقی ادبی در «مقالت اول – در آفرینش آدم» این منظومه به اسرار آفرینش آدم از دیدگاه شاعر توجه نماییم. شاید به پاسخ پرسشهای خود دست یابیم. چه بنا بر آیات قرآن عظیم […]