کلیات سعدی در نسخه‌ء بیستون،(734هجری)

«کلیات شیخ مصلح الدین سعدی»عنوان مخطوطی از دیوان شاعراست که به خط نستعلیق و با قلم سفید در زمینهء زرین در صفحهء دوم از نخستین برگ آن میان حاشیهء تذهیب نسبة زیبای سردیباچهء آن نوشته شده است. اما خط متن نستعلیق قلم سیاه میباشد. این نسخه دارای 308 صفحه و بعبارت دیگر دارای 154 برگ […]

کتاب درر السمط

شيخ فقيه ؛ دانشمند محدث حافظ ابو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن ابي بكر بن ابار قضاعي1 – كه خداي تعالى او را رحمت كناد، و از او راضي باد – آمين – گويد:

«رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت»2(رحمت خدا و بركاتش بر شما باد اى آل بيت ) ؛ اى افتخار نبوت و پيامبري ؛ اى سرچشمه هاي بخشندگي و دلاوري ؛ برگزيده شدگان آل ابي طالب،3

مقبلی از کتم عدم

مقالت اول در آفرینش آدم: در این تحقیق قصد داریم موارد کاربردی نام آدم را در مخزن الاسرار استخراج نموده، و با تحقیقی ادبی در «مقالت اول – در آفرینش آدم» این منظومه به اسرار آفرینش آدم از دیدگاه شاعر توجه نماییم. شاید به پاسخ پرسشهای خود دست یابیم. چه بنا بر آیات قرآن عظیم […]

نقش زن در مخزن الاسرار

– بنام خداوندی سخن را آغاز میکنیم که فرمود : «إنا خلقناکم من ذکر و انثی»1با پی بردن به چنین مفهومی قرآنی در خلقت انسان هیچ گمان نمیبردم که روزی من خود دربارهء زن چیزی بنویسم، دربارهء برابری زن و مرد را تجاوزی بقانون الهی میشمردم ؛ تجاوزی همچون تبعیض نژادی و ظلمی که انسان عصر ما در حق ابنای جنس خود بکار میبرد، اضافه بر آنکه افتخاری برای زنان نمیتواند باشد، زیرا بنا بر ساختار جسمانی و وظائف طبیعی و غریزی بشر زن و مرد را در آفرینش باید مکمل یکدیگر شمرد، تا جامعه ای بر اساس عدل شکل گیرد.

گردش رباعی بین فارس و فاس

غوغای درون شاعري را از ابیات وی دريابد،كه چگونه قالب عروضي شعر و قافيه را در هم ميشكند، و آنْ منِِِ شاعر را ببيند كه بسانِ ابريْ برون از هر حد و مرزي ؛ به آسمان خيال اوج میگیرد،و بسوي افق فرهنگها موج خيز ميشود،…

سفرهای حکیم عمر خیام

بنام خداوند بخشندهء مهربان “روكس بن زائد عزيزي” گفت: «خيام شوق سفر داشت، و با سفرها سليقه اش صفا مييافت، و ادراكش خالص ميگرديد؛ زيرا مسافرت نفس را فراغت خاطر و گشاده رويي ميبخشد».i “احمد صراف” گفت: «خيام بدو نوع مسافرت مبادرت نموده است ؛ نخستين در ايران زمين، و آن چنانچه پيداست از سفرهايي […]

– در سپیده دمِ رباعیات

ديباچه: تصاويري از بناي آرامگاهء حكيم نیشابور نظرم را بخود گرفت. هندسهء زيباي آن با كاشيهاي فيروزهء گون ؛ سياهپوشان نستعليق رباعي را شكوهي حزين مي بخشيد، و زمزمهء حکیم عمرخيام از پردهء زمانه بگوش هوش ميرسانيد: از قعر گل سياه تا اوج زحل كردم همه مشكلات گيتي را حل بيرون جستم ز بند هر […]