گردش رباعی بین فارس و فاس

بنام خداوند بخشندهء مهربان مشهور است كه ابوالعتاهية1– شاعر بزرگ عرب – ميگفت: «أنا أكبر من العروض »2.(من بزرگتر از دانش عروض هستم). اين گفتهء شاعر انسان را از سبات انديشه هايش بدر ميآورد، تا جوشش شاعري را در بيان غوغاي درون دريابد، كه چگونه قالب عروضي شعر و قافيه را در هم ميشكند ،و […]